Pressemeddelelse: Ny administrerende direktør til Globe Systems A/S

Dennis Ravnborg er ansat som ny administrerende direktør i Globe Systems A/S, en af Danmarks førende specialister inden for salg af kommunikations Headsets og AV løsninger til møderum.

Dennis Ravnborg tiltræder som ny administrerende direktør for Globe Systems d. 7. marts 2023. Han kommer fra en stilling som salgsdirektør for Globe Systems.

Om den nye direktør og rollen siger bestyrelsesformand i Globe Systems, Christian Juel Jensen:

” Vi driver Globe ud fra et agil-baseret ledelse koncept  –  altså, hvor vores sammensætning i direktionen altid er defineret ud fra de kompetencer, der er bedst egnet til at kunne føre skibet i havn under de aktuelle markedsforhold.

 Vi er vækstet utrolig meget den seneste årrække på både kunde-volumen, omsætning og bundlinje, og det er derfor blevet essentielt for os at have en direktør med fokus på løsninger, som fører an og kan kommunikere med kunder, leverandører og forretningspartnere.

 Dennis har i de seneste 3 år stort set fungeret som både drifts- og salgsdirektør, og sammen med vores CFO, Mads Dalsgaard, har de været de bærende kræfter i ledelsen, der har løftet Globe Systems op i en helt ny liga.

 Dennis har en unik evne til at få engageret sit team og få gennemført de tiltag og processer, han sætter sig for. Han er handlekraftig og drevet af at skabe de bedste løsninger for kunderne, og det indebærer ofte, at hele virksomheden flytter sig og konstant er kundeorienteret. Derfor er det naturligt, at Dennis nu kommer til at stå i spidsen for Globe Systems, så hans værdigrundlag og innovative ideer kan implementeres i et tempo, der står mål med efterspørgslen.”

”Jeg ser frem til at stå i spidsen for Globe Systems og sammen med mine kollegaer tage Globe Systems videre på vækstrejsen. Vi har mange bolde i luften i øjeblikket, og der er helt sikkert flere af dem, som har en aktualitet i et marked under forandring. Globe Systems har med sin størrelse, sin uafhængighed og sin manøvredygtighed et godt udgangspunkt for at vinde kampen om kunderne i en branche, der flytter sig i flere retninger,” siger Dennis Ravnborg.

Allan Jøsendal Kjeldbjerg stopper som administrerende direktør i Globe Systems dags dato, men fortsætter sit engagement i Globe Systems på bestyrelsesniveau.

”Jeg vil gerne takke Allan for hans store engagement i Globe Systems. De seneste 10 år har han jongleret mellem 2 CEO roller i vores koncern og været med til at udvikle Globe Systems til den professionelle og succesfulde virksomhed, som den er i dag,” afslutter Christian Juel Jensen.

Globe Systems A/S blev stiftet i 1999 af Christian Juel Jensen. I dag har virksomheden kontorer i Århus og København samt branch offices i USA og Tyskland igennem søsterselskabet Plenom A/S, der er udviklingsvirksomheden bag Kuando Busylight.

Press release: New CEO for Globe Systems A/S

Dennis Ravnborg has been appointed as the new Managing Director of Globe Systems A/S, one of Denmark’s leading specialists in the sale of communication headsets and AV solutions for meeting rooms.

Dennis Ravnborg takes over as the new managing director (CEO) of Globe Systems on 7 March 2023. He comes from a position as sales director for Globe Systems.

About the new CEO and the role, chairman of the board of Globe Systems, Christian Juel Jensen, says:

We run Globe on an agile-based management concept – that is, where our mix of people in the executive board is always defined on the skills that are best fit to steer the ship into port under the current market conditions.

 We have grown incredibly over the past years in terms of both customer volume, revenue, and bottom line, and it has therefore become essential for us to have a solution-oriented director who leads and can communicate with customers, suppliers, and business partners.

 For the past 3 years, Dennis has largely functioned as both operations and sales director, and together with our CFO, Mads Dalsgaard, they have been the driving forces in the management that have lifted Globe Systems into a completely new league.

 Dennis has a unique ability to get his team engaged and complete the initiatives and processes he sets out to do. He is proactive and driven to create the best solutions for customers, and this often means that the entire company moves and is constantly customer oriented. Therefore, it is natural that Dennis will now be the head of Globe Systems, so that his values and innovative ideas can be implemented at a pace that follows the demand.”

I look forward to being head of Globe Systems and, together with my colleagues, taking Globe Systems further on its growth journey. We have heaps of projects right now, and there are certainly several of them that are relevant in a changing market. Considering our size, independency and our maneuverability, Globe Systems has a good starting point to win the customers in an industry that is moving in several directions,” says Dennis Ravnborg.

Allan Jøsendal Kjeldbjerg is stepping out as managing director of Globe Systems today but continues his commitment in Globe Systems as a part of the board.

I would like to thank Allan for his great commitment to Globe Systems. For the past 10 years, he has juggled between 2 CEO roles in our group and helped developing Globe Systems into the professional and successful company it is today,” concludes Christian Juel Jensen.

Globe Systems A/S was founded in 1999 by Christian Juel Jensen. Today, the company has offices in Aarhus and Copenhagen as well as branch offices in the USA and Germany through sister company Plenom A/S, which is the sales and engineering company behind Kuando Busylight.